โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
Sawang Weerawong School Ubon Ratchathani
google

ทิศทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2555

วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จะเป็นสถานศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ บุคลากร และสวัสดิการ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นนักคิด และ
มีจิตสาธารณะ รอบรู้เทคโนโลยี รู้ทันโลกสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
1) นักเรียนประพฤติดี รู้ดี และสุขภาพดี
2) ครูเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะการสอน และจิตวิญญาณครู
3) มีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม และสวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
4) มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สนองศักยภาพนักเรียน
5) โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา

พันธกิจ
1) เร่งรัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน
2) พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
3) เร่งพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสวัสดิการนักเรียน
4) ปรับปรุงหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน
5) ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและปฏิบัติจริง
6) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ เป็นผู้มีจิตใจดีงาม ประกอบด้วยความรัก ๕ ประการ ดังต่อไปนี้
๑) รักตนเอง (ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงสิ่งเลวร้าย ฯลฯ)
๒) รักผู้อื่น (กตัญญู มีเมตตา ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา สามัคคี ฯลฯ)
๓)รักวัฒนธรรมไทย (สุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ รักความเป็นไทย ฯลฯ)
๔) รักสุนทรียภาพ (อารมณ์เบิกบาน ชื่นชมความงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส สะอาดเรียบร้อย ฯลฯ)
๕) รักวินัย (รับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบของสังคม ฯลฯ)