ศาลาอักษรธรรมอีสาน
Counter Stats
จาก ๖ ส.ค. ๒๕๔๖

hit counters
hit counters Counter


ภาษาเป็นมูลเค้าประจำชนชาวโลก
ภาษาเสียงบอกชี้ชนชั้นมนุษย์ชน
แม่นจักอยู่ทวีปพ้นฟากฝั่งสมุทรหลวง
ทุกชาติมีภาษาแต่งปุนประดับไว้

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
http://www.esansawang.in.th


๑๑ ส.ค. ๒๕๔๖
เรียนรู้ตำนานของชาวไทยอีสาน ภาษาและวรรณกรรมไทยอีสาน
จากหนังสือเรียน "ภาษาไทยอีสาน" เรียบเรียงโดยวัฒน ศรีสว่าง
โดยการนิเทศของ อาจารย์มนัส สุขสาย และ อาจารย์โสรัจ นามอ่อน
(ได้รับอนุมัติจากสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เขตการศึกษา ๑๐ ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้)

อักษรธรรมอีสานมีรูปลักษณ์คล้ายอักษรธรรมล้านนาหรือตัวเมือง

ดาวโหลดฟอนต์อักษรธรรมอีสาน

  พยัญชนะชุดเต็มและที่ใช้เขียนภาษาถิ่นอีสาน
สระลอยและสระจม

๗ ก.ย. ๒๕๔๖
๖ ก.ย. ๒๕๔๗

โดยทั่วไปสะกดด้วยตัวเฟื้อง หรือตัวซ้อน มีคำพิเศษที่เรียกว่า คำย่อ

การใช้สระลอย
การประสมคำเบื้องต้น
คำย่อ
ฝึกอ่านคำที่ประสม แม่ ก กา
ฝึกอ่านคำที่ประสม แม่ กน
ฝึกอ่านคำที่ประสม แม่ กง
ฝึกอ่านคำที่ประสมแม่ กก
ฝึกอ่านคำที่ประสมแม่ กด
ฝึกอ่านคำที่ประสมแม่ กบ
ฝึกอ่านคำที่ประสมแม่ กม
ฝึกอ่านคำที่ประสมแม่ เกย และ เกอว

อ่านวรรณกรรมไทยอีสาน พิมพ์ด้วยอักษรธรรมอีสาน
ศึกษาเพิ่มเติมจากหน้า

ชุดเครื่องมือจัดการเรียนรู้ภาษาและวรรณกรรมอีสาน


จารึกวัดป่าใหญ่
โสกของหญิงที่ควรแลไม่ควรเป็นคู่ครอง

SwwWeb; Tham, v2.0, Launched : Sep,6,2004. v3 Launched Oct. 11, 2010.
Sawang Weerawong School. Ubon Rachathani. kruwatt@gmail.com