สระ

อักษรธรรม มีสระ ๒ แบบ คือ สระลอยและสระจม มีรูปลักษณ์ ดังต่อไปนี้
เครื่องหมายดอกจันสมมุติแทนพยัญชนะตัวหนึ่ง

ข้อสังเกต
๑. สระลอยเป็นสระสำเร็จรูป มีเสียงในตัวเอง สังเกตว่าไม่มีเครื่องหมายดอกจัน มักใช้ในภาษาบาลีเมื่อเสียงอยู่หน้าคำ
ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก ให้สระพิเศษ "เอา" เป็นสระลอยแทน "โอ"
๒. สระอาหลวง เขียนให้สูงขึ้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความสับสนเมื่อเขียนหวัดๆ บางตำราระบุว่าใช้กับตัว ว ค ท ธ บ (อานาโตน โรเช เปลิเย. ในหนังสือ "นางผมหอม" ๑๙๙๕) ในภาคอีสานพบใช้กับคำว่า "วา" คำเดียว ดูรายละเอียดในอักขรวิธีอีกครั้ง

จะสังเกตว่า สระจมส่วนใหญ่ลักษณะคล้ายภาษาไทย ซึ่งน่าจะไม่ยากในการจดจำมากนัก หยิบกระดาษ ปากกาขึ้นมาเขียน ไม่กี่ครั้งก็จำได้หมด

(ปรับปรุง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖)