โสกของหญิงที่ควรแลไม่ควรเป็นคู่ครอง
จากหนังสือ "ท้าวคำสอน" ปริวรรตโดย อาจารย์มนัส สุขสาย (๒๕๔๒)
นำเสนอเพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษไทยอีสาน

[หน้า ๑]


(๒๑ ก.ค. ๒๕๔๖)

[ต่อหน้า ๒]