สระอักษรไทน้อย

ตอนที่ ๒ เรียนรู้สระ

รูปสระที่ต่างจากภาษาไทย คือสระ อิ อี อึ อื ออ เออะ เออ
เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว เอา

เครื่องหมายกำกับ
ไม้อัน ไม้ซัด ใช้ลักษณะเดียวกับไม้หันอากาศและไม้ไต่คู้ของไทย
ไม้กง ไม้โก่ม ใช้กำกับสระโอะลดรูป สระอัว และเอา
สระออ (นิคหิต) ใช้กับสระออ แม่ ก กา
ไม้ซ้ำ ใช้เหมือนไม้ยมกของไทย
รายละเอียดศึกษาในหัวข้ออักขรวิธี โปรดติดตามครับ

วรรณยุกต์ เรื่องใหญ่ที่น่าอภิปราย
อักษรไทน้อยที่เขียนมาแต่โบราณไม่มีวรรณยุกต์กำกับ จะผันเสียงไปตามท่วงนำทองของบทกลอน หรือตามความหมายของบริบท หลายท่านบอกว่า นี่เป็นที่มาของคำว่า "หนังสือหนังหา" เพราะในขณะอ่าน ต้องหาเสียงและความหมายไปด้วย เท็จจริงอย่างไรไม่กล้ารับรองครับ
ถึงตรงนี้ต้องยอมรับว่าพ่อขุนรามคำแหง ทรงพระปรีชาล้ำเลิศที่ทรงประดิษฐ์วรรณยุกต์ เอกและโทขึ้นใช้ ในขณะที่อักษรไทน้อยและอักษรธรรมไม่มีวรรณยุกต์ เนื่องจากว่าต้นตำรับตัวอักษรได้มาจากอักษรขอมหวัดและอักษรมอญโบราณ เป็นภาษาในตระกูล "ออสโตรเอเชียติก" ซึ่งไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ส่วนภาษาไทยและลาวเป็นภาษาในตระกูลไท (บางตำราว่าเป็นตระกูลจีน-ธิเบต) มีเอกลักษณ์คือเสียงวรรณยุกต์
ภาษาไทยมีรูปวรรณยุกต์ครบ ๔ รูป ปรากฏหลักฐานใน จดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๖๘ สมัยรัชกาลที่ ๓ (ไทยศึกษา หน่วยที่ ๑-๗ ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕) บางตำราว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรูปลักษณ์อักษรก็เปลี่ยนแปลงจนแทบไม่เหลือเค้า "ลายสือไทย" ของพ่อขุนราม แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านอักษรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมชาติของภาษาครับ
สำหรับอักษรไทน้อย ชาวลาวได้พัฒนาต่อมาเป็นอักษรประจำชาติ มีวรรณยุกต์ ๔ รูปเช่นเดียวกับภาษาไทย คือ "พาสาลาว" ในปัจจุบัน
ส่วนที่ปรากฏในใบลานในภาคอีสานของเราไม่มีการใช้วรรณยุกต์ อาจจะเนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนา เพราะหมดความจำเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ให้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการ และรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๔ ออกพระบัญญัติประถมศึกษา ให้เด็กเข้าโรงเรียนและเรียนภาษาไทยกลาง
ยังไม่ปรากฏว่ามีการ "ชำระไวยากรณ์" ไทยอีสาน นี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าอภิปราย ว่าควรทำหรือไม่ ถ้าทำเราจะปรับปรุงอะไรบ้าง เช่นรูปลักษณ์อักษร การใส่วรรณยุกต์ เป็นต้น และที่สำคัญ ใครจะเป็นคนทำ เรื่องนี้คือสิ่งที่ "ปราชญ์" ชาวอีสานควรตระหนัก ก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะไม่มีโอกาส
ในหนังสือเรียน "ภาษาไทยอีสาน" ที่ผมเรียบเรียงขึ้น ได้ใส่วรรณยุกต์เอกและโท เหตุผลคือเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้เบื้องต้นเท่านั้น ท่านมีความเห็นอย่างไร เชิญอภิปรายครับผม

ดูรายละเอียดจากตำนานใน ศาลาอักษรธรรม

กำลังเร่งพัฒนาครับ โปรดติดตาม