รมต. อิสระ สมชัย ยกเสาเอกอาคารชั่วคราว
6 พ.ย. 2553 นายอิสระ สมชัย รมต. ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำพิธียกเสาเอกอาคารเรียนชั่วคราว ได้รับงบประมาณจากการเคหะแห่งชาติ
ดูภาพเพิ่มเติม
  เกี่ยวข้าวนาโรงเรียน
19 พ.ย. 53 ครู นักเรียน ลงแขกเกี่ยวข้าวนาโรงเรียน คณะครูช่วยกันอุดหนุนคนละหลายแสน (แสนละ 1,750 บาท)
ูภาพเพิ่มเิติม

  สอบธรรมศึกษา 53
26 พ.ย. 2553 นักเรียนโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ เข้าสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ที่วัดบ้านสว่าง ครบร้อยละ100

ดูภาพเพิ่มเติม

   สมศ. ประเมินรอบ2 (ช่อม)
8-9 ธ.ค. 2553 โรงเรียนจัดนิทรรศการยิ่งใหญ่ รับการประเมินภายนอก งานนี้ไม่ผ่านไม่ได้
ดูภาพเพิ่มเติม

    กีฬาสี 53
22-24 ธ.ค. 53 มหากรรมกีฬาภายใน
ดูภาพเพิ่มเติม