โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
Sawang Weerawong School Ubon Ratchathani
google

ประวัติโรงเรียนสว่างวีระวงศ

     โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนวารินชำราบ สาขาตำบลสว่าง ทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นแรกจำนวน ๖๗ คน มีบุคลากรจากโรงเรียนวารินชำราบไปปฏิบัติการสอน

   เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม "โนนฮังรังแร้ง" บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ถนนวาริน-พิบูล จำนวน ๕๕ ไร่ ๒ งาน โดยมีนายวัฒนา อินตะนัย เป็นผู้ประสานงาน และได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐

ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนและร่วมก่อตั้งโรงเรียน ตามลำดับดังนี้
  ๑. นายพงษ์ศักดิ์ คูณเรือง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ
  ๒. นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา
  ๓. นายอิทธิพล ทองปน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ
  ๔. นายวัฒนา อินตะนัย อดีตอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนวารินชำราบ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่คนแรก

ทำเนียบผู้บริหาร
๑. นายอิทธิพล ทองปน ๘ พ.ค. ๔๐ - ๙ ก.ย. ๔๑

๒. นายวัฒนา อินตะนัย ๑๐ เม.ย. ๔๐ - ๒๙ เม.ย. ๔๓
๓. นายวิชัย ศิริบูรณ์ ๓๐ เม.ย. ๔๓ - ๓ ก.ค. ๔๓
๔. นางเกศสุดา พรเจริญ ๔ ก.ค. ๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๔๘ (เกษียณอายุราชการ)
๕. นายนฤทธิ์ ดุจดา (รอง ผ.อ. รักษาการในตำแหน่งฯ) ๑ ต.ค. ๔๘ - ๓๐ เม.ย. ๔๙
๖. นายบรรพต บุญประมวล ๑ พ.ค. ๔๙ ถึงปัจจุบัน