โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
Sawang Weerawong School Ubon Ratchathani
google

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ที่ตั้ง
หลัก(กิโลเมตร) ๒๗ ถนนสถิตนิมานกาล (ทาง ๔ เลน สายวาริน-พิบูล)
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๑๒
ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ๓๐ กิโลเมตร
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๔๕ ๒๐๒ ๒๔๐ โทรสาร ๐๔๕ ๒๐๒ ๓๑๘


ตราประจำโรงเรียน
"พระสมเด็จ แผ่รังสี บนฐานดอกบัว" เป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ทั้ง ๒ องค์ซึ่งเป็นชาวสว่างวีระวงศ์โดยกำเนิด
รังสีคือคุณธรรมที่พึงปลูกฝังแก่เยาวชน
ดอกบัวเป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธาน
ีออกแบบโดยประวิทย์ แสนทวีสุข

อักษรย่อ สว.ว.
สีประจำโรงเรียน เหลือง น้ำเงิน
คำขวัญ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
ปรัชญา ธมฺมจารี สุขํเสติ "ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข"
เนื้อที่ ๖๐ไร่
ตั้งเป็นเอกเทศ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐

******************