หลักสูตรภาษาลาว

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

คำอธิบายรายวิชา
สาระการเรียนรู้

ศึกษารูปลักษณ์อักษรลาว หลักภาษา ศัพท์ สำนวน เรื่องราว ข่าวสาร วรรณกรรมพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ กับประเทศไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลัก และการใช้ภาษาลาว ความเป็นมา ของชนชาติลาว สภาพทั่วไป วัฒนธรรมประเพณี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีทักษะในการสื่อสาร รักการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาลาวในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน

๑. อักษรลาว
- พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายวรรคตอน ตัวเลข

๒. หลักภาษาลาว
- การประสมคำ ไวยากรณ์

๓. เรื่องราวข่าวสาร
- สารคดี ข่าวจากหนังสือพิมพ์

๔. วรรณกรรมพื้นบ้าน
- นิทานพื้นบ้าน บทกลอน เพลง

๕. ประวัติศาสตร์ลาว
- ยุคก่อนการเปลี่ยนระบอบการปกครอง

- ยุคหลังการเปลี่ยนระบอบการปกครอง

๖. สภาพทั่วไป วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว
- สภาพทางภูมิศาสตร์

- วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ

- แหล่งท่องเที่ยว

- กฎหมายพื้นฐาน

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

๗. ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
- ความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์

- ความสัมพันธ์ในปัจจุบัน

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาภาษาลาว ใช้จัดการเรียนรู้เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปัจจุบันไม่ได้สอนแล้ว
ส่วนที่จะนำเสนอในเว็บนี้ จะเป็นการเรียนรู้การอ่านภาษาลาว ลองเข้าไปอ่าน   ลองอ่านเบิ่งดู
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ ส.ป.ป.ลาว ภาคภาษาไทย สถานเอกอัคราชฑูตลาวประจำประเทศไทย