คำแนะนำการใช้หลักสูตร

หลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดกว้างให้สามารถเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง สำหรับครูที่จะเปิดสอนรายวิชาภาษาและวรรณกรรมอีสาน สามารถดำเนินการได้ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาใหม่ อันได้แก่หลักสูตร แผนจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดประเมินผล เป็นต้น ในที่นี้ได้เตรียมเครื่องมือต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว สำหรับครูผู้สอนต้องเตรียมตัวเองด้วยการศึกษา ทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาให้ชัดเจน
๒. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ในกลุ่มสาระภาษาไทยว่ามีรายวิชาใดบ้างแล้ว มีเวลาเรียนเท่าใด จัดผู้เรียนลงเรียนวิธีใด (ให้เลือกเสรี หรือจัดให้)
๓. สอบถามความสนใจของผู้เรียนว่าต้องการเรียนรายวิชานี้ หรือสามารถจัดให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ีงได้หรือไม่
๔. ควรปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการกับฝ่ายบริหารถึงแนวความคิดที่จะเปิดสอน
๕. ทำหนังสือเป็นทางการถึงฝ่ายบริหาร ขอเปิดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
๖. นำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออนุมัติรายวิชาเพิ่มเติม
๗. ควรแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ในอนาคต

จากนั้นก็จัดทำกำหนดการสอน เตรียมกิจกรรมการเรียน สื่อการเรียน เครื่องมือวัดประเมิน เป็นต้น และสนุกกับการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวรรณกรรมอีสานต่อไป