ประวัติและผลงาน
ครูวัฒน ศรีสว่าง

 
เกิด ๑๐ กันยายน ๒๕๐๐
ภูมิลำเนา บ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๓๓
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ - เทคโนโลยีทางการศึกษา มศว. บางแสน ๒๕๒๕
ป.กศ. สูง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ๒๕๑๙
ม.ศ. ๓ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ๒๕๑๕
ป. ๗ โรงเรียนประถม ศ.อ.ศ.อ. อุบลราชธานี ๒๕๑๒
ป. ๔ โรงเรียนเมืองเดชบ้านสมสะอาด ๒๕๐๙

การรับราชการ
ครู ๒ โรงเรียนละทายวิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒๕๒๐-๒๕๒๓ (ลาออก)
อาจารย์ ๑ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒๕๒๕-๒๕๔๐ (ย้าย)

ผลงาน
• จัดทำและขอเปิดหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชา ท ๑๐๐๕๑ ภาษาไทยอีสาน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนได้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔
• สร้างอักขระคอมพิวเตอร์ อักษรไทยน้อย อักษรธรรม อักษรขอม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
• เรียบเรียงหนังสือเรียน ท ๑๐๐๕๑ ภาษาไทยอีสาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
• คณะทำงานปริวรรตอักษรธรรมอีสานเพื่อพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับอักษรธรรมอีสานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
• จัดทำแบบฝึกทักษะอ่านเขียนอักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน
• เอกสารการเรียนรู้วิชาภาษาและวรรณกรรมอีสาน
• จัดทำเว็บไซท์ http://www.esansawang.in.th เผยแพร่ผลงานด้านภาษาและวรรณกรรมอีสาน

ตำแหน่งปัจจุบัน
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
บ้านพัก ๔๗ ถนนนพคุณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕๒๕๖๓๐๔, ๐๘๙๔๒๓๔๒๕๕
email:kruwatt@gmail.com
กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน