อาจารย์โสรัจ นามอ่อน
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๔ ด้านภาษาและวรรณกรรม (ใบลาน) ผู้เชี่ยวชาญอักษรธรรมอีสาน

 


อาจารย์โสรัจ นามอ่อน

เกิดวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๗๔
ที่บ้านไหล่ทุ่ง ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา
- อายุ ๒๐ ปี อุปสมบท ศึกษาอักษรธรรมอีสาน ที่วัดจุฬามณี บ้านไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
- นักธรรมเอก วัดศรีปุญญนิมิตร อำเภอพนานิคม จังหวัดอุบลราชธานี
- เปรียญธรรม ๕ ประโยค วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
- ปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.A. สาขาปรัชญา ศาสนา และวรรณคดีพระเวท มหาวิทยาลัยฮินดู ประเทศอินเดีย

การทำงาน
- พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
- พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมิชชั่น อุบลราชธานี
- พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอารเบีย
- พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-หลังเกษียณอายุราชการ เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เกียรติคุณ
- พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๔ ด้านภาษาและวรรณกรรม (ใบลาน อักษรธรรมอีสาน) จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- คนดีศรีสยาม รุ่นที่ ๒ ด้านสัจจะวาจา

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งเกษม ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๒๔๓ ๘๘๕๖


กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน