ประวัติและผลงาน
อาจารย์มนัส สุขสาย
ข้าราชการบำนาญ อดีต อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ ด้านภาษาศาสตร์
ศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม

 

อาจารย์มนัส สุขสาย เกิดเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๔๘๔ ณ บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า จังหวัดอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม พบ.ม.) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านวรรณกรรมอีสาน และอักษรโบราณอีสาน ได้แก่ อักษรขอม อักษรธรรม อักษรไทยน้อย

ประวัติการทำงาน
- ครูโรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี
- ครูโรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- อาจารย์ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.)
- อาจารย์สอนวิชาศิลปะในศาสนา แก่พระนิสิต ป.๔ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
- อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ผลงานทางวิชาการ (รวบรวม เรียบเรียง ปริวรรตและแต่งเป็นวรรณกรรมอีสาน)
- พิมพ์เผยแพร่แล้ว ๒๗ เรื่อง
- ที่ยังไม่พิมพ์เผยแพร่ ๕๙๕ เรื่อง
- จัดรายการวิทยุ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรมอีสาน ๓,๒๐๐ ครั้ง
- เผยแพร่ทางโทรทัศน์ ๑๙ ครั้ง
- เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมอีสาน

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ
-รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขามนุษยศาสตร์ ด้านภาษาศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-เกียรติบัตรจากกรมการศาสนา (เป็นผู้เกื้อกูลศาสนา)
-เกียรติบัตรศิลปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๕
-ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๓ ด้านภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖

ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๙๙ หมู่ ๑๑ (บ้านนิคมจัดสรร) ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์. ๐ ๔๕๒๔ ๑๗๑๖ , ๐ ๑๐๖๒ ๐๓๓๒ 

กลับหน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน วรรณกรรมอีสาน