โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School

ภาษาและวรรณกรรมอีสาน The Esan language and literary works
free web counters free web counters Counter
เรียน ผู้รักวรรณกรรมอีสานทุกท่าน

            สิ่งที่นำเสนอต่อไปนี้ เป็นชุดเครื่องมือจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาและวรรณกรรมอีสาน ซึ่งรวบรวมจากประสบการณ์การสอนมานานปี เพื่อให้ครูสามารถนำไปจัดการสอนได้ทันที สามารถพิมพ์เป็นเอกสารให้ผู้เรียนศึกษาได้ สำหรัีบท่านที่ต้องการฟอนต์ชุดใหม่ หรือแบบฝึกฉบับสมบูรณ์ กรุณาโพสต์ใน Webboard หรือ แจ้งทาง Email ขอให้สนุกกับการอนุรักษ์สืบสาน "ภาษาและวรรณกรรมอีสาน" ไว้คู่อีสานตลอดไป
ชุดเครื่องมือการสอนภาษาและวรรณกรรมอีสาน
   


เครื่องมือ๑ หลักสูตร
    คำแนะนำการเปิดหลักสูตรใหม่
    หลักสูตร ภาษาและวรรณกรรมอีสาน ๑ และ ๒
    ตารางวิเคราะห์เนื้อหา
    กำหนดการสอน
    หลักสูตรภาษาและวรรณกรรมอีสาน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓

เครื่องมือ๒ แผนจัดการเรียนรู้
    แผน ๑ ประวัติความเป็นมาของชาวอีสาน
    แผน ๒ ภาษาและอักษรไทยอีสาน
    แผน ๓ ความรู้ทั่วไปเรื่องวรรณกรรมอีสาน
    แผน ๔ การอ่านเขียนอักษรไทยน้อย
    แผน ๕ ผะหยา
    แผน ๖ วรรณกรรมอีสานประเภทกาบ (หลานสอนปู่ ปู่สอนหลาน)
    แผน ๗ วรรณกรรมอีสานประเภทกอน (พญาคำกองสอนไพร่)
    แผน ๘ โครงงานสืบค้นวรรณกรรมอีสานในท้องถิ่น
    แผน ๙ วรรณกรรมอีสาน เฮือนสามน้ำสี่ จารึกวัดป่าใหญ่ ฯลฯ
    คู่มือจัดการเรียนรู้อักษรธรรมอีสาน

เครื่องมือ๓ ชุดความรู้ภาษาและวรรณกรรมอีสาน
    ประวัติความเป็นมาของชาวอีสาน (pdf ๗ หน้า)
    ภาษาและอักษรไทยอีสาน (pdf ๖หน้า)
    ลักษณะวรรณกรรมอีสาน (pdf ๒๕หน้า)
    อักษรไทยน้อย (pdf ๗ หน้า)
    อักษรไทยน้อยกับภาษาลาว (pdf ๔ หน้า)
    อักษรธรรมภาษาไทยอีสาน (pdf ๒๗ หน้า)
    อักษรธรรมภาษาบาลี (pdf ๒๕ หน้า)
    เอกสารใบลาน (pdf ๓ หน้า)
    บรรณานุกรม (pdf ๔ หน้า)

เครื่องมือ๔ แบบฝึกทักษะ
    แบบฝึกอ่านเขียนอักษรไทยน้อย (ตัวอย่าง pdf ๕หน้า)
    แบบฝึกอ่านเขียนอักษรธรรมภาษาไทยอีสาน (ตัวอย่าง pdf ๗หน้า)
    แบบฝึกอ่านเขียนอักษรธรรมภาษาบาลี (ตัวอย่าง pdf ๑๒ หน้า)
    แบบฝึกอ่านเขียนบทสวดมนต์อักษรธรรมอีสาน (pdf ๕ หน้า)
    แบบฝึกอ่านเขียนปัญญาปารมี (ตัวอย่าง pdf ๒ หน้า)
    แบบฝึกอ่านพระไตรปิฎกอักษรธรรมอีสาน (pdf ๓ หน้า)

เครื่องมือ๕ ตัวอย่างวรรณกรรมอีสาน
    อักษรไทยน้อย (ความรู้พื้นฐาน)
          หลานสอนปู่ ปู่สอนหลาน
          พยาคำกอง ผะหยาภาษิต ผะหยาเกี้ยว

    อักษรธรรมอีสาน ความรู้พื้นฐาน
          เฮือนสามน้ำสี่ โสกของหญิงที่ควรและไม่ควรเป็นคู่ครอง (ท้าวคำสอน)
          กลอนความเพียร โลกนิติอีสาน ๑ โลกนิติอีสาน ๒
          จารึกวัดป่าใหญ่

เครื่องมือ ๖ ฟอนต์อักษรโบราณอีสาน
    คำแนะนำ
    การติดตั้งฟอนต์
    คู่มือการใช้ฟอนต์อักษรธรรม
  
  DownLoad Fonts

 


เครื่องมือ ๗ เรื่องย่อนิทานพื้นบ้าน
    รวมเรื่องย่อ ๓๒ เรื่อง ( doc ๒๗ หน้า)
    เรื่องย่อเฉพาะเรื่อง
         กาฬเกษ กำพร้าผีน้อย ไก่แก้วหอมฮ ขุนทึง ขูลูนางอั้ว จำปาสี่ต้น
         เชตพน เซียงเมี่ยง ทรายฟองหนองคำแสน ท้าวก่ำกาดำ ท้าวคันธนาม
        ท้าวปาจิตกับนางอรพิม ท้าวผาแดงนางไอ ท้าววัวทอง ท้าวสิงกาโลกระต่ายคำ
         ท้าวโสวัจ ท้าวหงส์หิน ท้าวหมาหยุย นกกระจอก นางแตงอ่อน นางผมหอม
        ปลาแดกปลาสมอ พญาคันคาก พระคุณของบิดามารดา พื้นเมืองอุบล
         พื้นเวียง สังข์ศิลป์ชัย สีทนต์มโนราห์ สุพรหมโมกขาหมา ๙ หาง สุริวงศ์
        เสียวสวาสดิ์ ฮีต ๑๒ คอง ๑๔

อ้างอิง
ปิยะฉัตร ปีตะวรรณ. การสำรวจใบลานวัดในเขตจังหวัดภาคอีสาน. ภาควิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี. (ปี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๗)
อรทัย เลียงจินดาถาวร และโสรัจ นามอ่อน. รายงานโครงการศึกษา รวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ๒๕๔๕.
http://www.lib.ubu.ac.th/bailan/abstract.html (เว็บไซท์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ภาษาลาว
    หลักสูตรภาษาลาว โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
    หน่วยการเรียนรู้ (pdf)
    แผ่นพับเรียนภาษาลาวแบบย่อ (pdf )
    อักษรไทยน้อยกับภาษาลาว (pdf ๔ หน้า)
    บทกลอน "สายน้ำเซ"
    บทกลอน "ดอกบัวกางบึง"
    บทกลอน "น้ำโตนตาด"
    บทกลอน "ซมทำมะซาดยามแลง"
    บทกลอน "สายน้ำห้วย"
    บทกาบ "เฮือนของข้อย"
    บทกลอนจากหนังสือพิมพ์ "หนี้แผ่นดิน"
    บทความจากหนังสือพิมพ์ "การเลี้ยงขี้กะเดือนเป็นอาหารเอี่ยน"

Download Laos fonts


GuessBook สมุดเยี่ยม เอาไว้อ่านบันทึกเดิม
WebBoard เวทีเสวนาเก่า เอาไว้อ่านข้อเสนอแนะเดิม
WebBoard แสดงความเห็น และบันทึกการเข้าศึกษาของนักเรียน

เว็บไซท์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมอีสาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
    อีสานจุฬา

ประวัติและผลงาน
    อาจารย์มนัส สุขสาย
    อาจารย์โสรัจ นามอ่อน
    อาจรย์วัฒน ศรีสว่างแลกเปลี่ยน Link ถ้าท่านนำป้ายนี้ติดที่เว็บของท่านพร้อมสร้างLink ที่ http://www.esansawang.in.th แล้ว กรุณาโพสต์ในเว็บบอร์ดพร้อมฝากแบนเนอร์ไว้ เราจะนำมาติดไว้ในเว็บนี้ ขอขอบคุณ

ชมภาพชุด ชีวิตอีสานๆ

    ประวัติเมืองอุบล (แบบย่อมาก มีภาพประกอบ)

     

Copyright © 2008. All rights reserved. Contact: kruwatt@gmail.com Tel. 0894234255