ชีวิตอีสานๆ
ภาพพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
บันทึกโดย ครูวัฒน์ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google

ผักเม็ก

ผักติ้ว

ผักกะโดนน้ำ

ผักกะโดนโคก

หมากผีผ่วน

หมากตากบ

หมากขี้กา

ผักโมง

เขียดโม้

เขียดจานา

เขียดหมื่น

เขียดขิก

หมากหัวลิง

หมากเม็ก

หมากหวาย

หมากเล็บแมว

หมากแงว

หมากหวดข้า

หมากคอม

หมากตังโปะ

ใบตองซาด


ผักอีเลิด


ดอกต้างอีสาน

ดอกเอนอ้า

กะปอมไหม

กะปอมคอแดง

กะปอมก่า

กะปอมปีก

หมากต้องแล่งเหิ่ม

หมากต้องแล่งสุก

ขัวหอย

หอยขัว

แมงตับเต่า

จินูนซ้าง กุดจี่น้อย

แมงมาลี

แมงอีหยัง?

locksmith australia
started July 24,2010