โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
Sawang Weerawong School
http://www.esansawang.in.th

หน้าแรก
ข้อมูลโรงเรียน
วรรณกรรมอีสาน
Webboard
Google

ผลงานทางวิชาการครู สว.ว.

การสร้างอักขระคอมพิวเตอร์ (Font) อักษรธรรมอีสานตามแบบต้นฉบับคัมภีร์มูลกัจจายนะของวัดเสลาวาส อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (วัฒน ศรีสว่าง......บทคัดย่อ)
การสร้างแบบฝึกเขียนตัวอักษรและประสมคำอักษรธรรมอีสานสำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ ๔ (วัฒน ศรีสว่าง.......บทคัดย่อ)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ว31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (พรทิวา ทองปน.....บทคัดย่อ)
การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (แน่งน้อย ศรีสว่าง......บทคัดย่อ)


และีอีกหลายท่านกำลังตัดสินใจว่าจะเผยแพร่ทางเว็บหรือไม่

Counter Stats
melbourne cleaners
melbourne cleaners Counter
Started Aug,22,2010.